Magújulás

Mi a Magújulás?

Olyan kezdeményezés, mely körzeti, megyei, vmint országos összegfogásra, bio – öko közösségi, azaz “helyi hazafi” szemléletű, környezettudatos, egészséges, egységes múltbéli hová tartozásunk , nemzetünk önazonosságának kialakítására, megteremtésére törekszik, nemre, felekezetre, nemi -, politikai hovatartozásra független. Mindezek mellett figyelembe veszi az összes eddig előkerült vitatott , vitathatatlan, napvilágra került hiteles v hiteltelen, tudományos, áltudományos akár tudománytalan történelmi, régészeti emléket, ereklyét s mindezek vitákat kiváltó nézőpontjait tekintve, mindent egyszerűségéig lecsontozva azt láttatja, h mindezek MAGjukban azonosak! Végre ezen azonosságainkból kiindulva, mindazokra közösen építkezve, törekszik egységként felfűzni nemzetünk múltját, történelmét, megmaradt értékeit s kialakítani “hazafias” környezettudatos szemléletünket, életvitelünket. Három alap pillért szem előtt tartva, melyre jó hazafiként közösen építhetünk s amelyekben mindannyian egységesen megegyezhetünk:

1. Szent koronánk

2. Anyanyelvünk / rovás írásunk

3. Kárpát-medencénk

Szeretnénk eléri kezdetben, minden hónap 7. napja “magújulás” az MAGyar áruk napja legyen, aznap mindenki kizárólag magyar terméket vásároljon.

Miért jött létre?

Bemutassa vmint összehozza a helyi lakosokat, termelőket, önfoglalkoztatókat, szolgáltatókat keresleti és kínálati oldalról. Teret, fórumot biztosítva az ismerkedéshez, átjáráshoz. Hagyományaink, oktatásunk, mezőgazdaságunk, gazdaságunk, egészséges szolgáltató piacunk újraélesztésére, egy élhetőbb környezet kialakítására törekszik. Természeti kincseink előtérbe helyezésére, keletkezett hulladékaink újra hasznosításának -, valamint megújuló energiaforrások használatának szükségességére való ráébresztés céljából jött létre. Bemutassa, felesleges a modern más technológiájú energiaforrásokba fektetni ahhoz, h élhető, működő energiatakarékos környezetben élhessünk. Ötletes, hazánkban megvalósítható, akár már most is megtalálható és bevált házi praktikákat szemléltetve, emlékeztetve hagyományinkban hol fellelhetők, s milyen egyszerű megoldások ezen megújuló energiaforrások, melyek régóta előfordulnak akár népi építészetünkben (magyar házak mágikus ereje). Megtanítsa újra megbecsülni településeink értékeit, megőrizve és ápolva a térség múltját. Legfőképpen és nem utolsó sorban megtanítson egymást újra megbecsülni, egyenlőként bánni embertársainkkal.

Célja?

Ráébreszteni újra az MAGyar embereket a haza szeretetére. Az élhető környezet igazi szépségére, erejére való rávilágítás. Az általános és középiskolások vmint felsőfokú intézménybe járók, nagycsaládosok szemléletének formázása “helyi hazafivá” , környezettudatossá nevelése az egyik fő cél. Rávilágítani őket és tudatosítani bennük, a hazai termék megbízhatóbb, jobb minőségű, s nem utolsó sorban gazdaság serkentő, szemléletformáló hatása van. Hagyományaink újraélesztése, korszerű körülmények közé ágyazva, vmint az egészséges “helyi hazafi” szemlélet kialakítása a MAGyar emberekben, az elkövetkezendő generációk ebbe az irányba való terelése, példamutatás.

Egységhez, vidékhez, településhez való erős kötődés, esetenként elfogult ragaszkodás megteremtése. A “hazafi” aki nem csupán büszke hazájára, szülőföldjére és az általa képviselt szellemi, anyagi javakra, hanem a régi értékek megőrzését, újabbak teremtését is igyekszik előmozdítani, és fontosságban a helyi sajátosságokat előtérbe helyezi.

Kiket szólítunk meg?

Minden, olyan MAGyar embert aki nemre, felekezetre, nemi-, politikai hovatartozásra független, s szeretne kiegyensúlyozott, nyugodt és szabad életet élni, megtalálni a helyét a világban. Akik éreznek magukban igényt, és tenni akarást, hozzájárulni vágyást, településük, környezetük védelmében s érdekében, közösségük, nemzetük hasznára. Mindenkit aki életvitelével, példát szeretne mutatni másoknak, az elkövetkezendő generációknak. Akik harmóniában, kölcsönösen előnyös kapcsolatban akarnak élni földünkkel, s egységbe, egymásra hangolva világmindenségünk rezgéseivel.

Hogyan érjük el a résztvevőket?

Megyei önkormányzatokkal, körzeti-, megyei online, offline média csatornákon, alulról szerveződő rendszereken, egyesületeken, alapítványokon keresztül, helyi leader csoportokkal, termelőkkel, kereskedőkkel közreműködve, általuk a már meglévő vmint folyamatosan kialakuló újabb és újabb kezdeményezéseket összefogva, egy egységes közös “hazafias” önmagára vmint környezetére igényes közösséggé kovácsolva.

Hogyan épül fel egy rendezvény?

Minden megyeszékhelyen 7 rendezvényt tervezünk. Évszakonként egy MAGújulás napot tűztünk ki megvalósításra, mely 1 és 3/4 éven keresztül fut országosan minden megyeszékhelyen más-más időpontban megrendezve. Így egy állandó és folytonos MAGújulásban venne részt az ország, településenként, közösségenként átfedés nélkül, szabadon hagyva az átjárást, azok számára, akik minden MAGújulás napon részt kívánnak venni, szerepet vállalni. Megyeszékhelyenként mind a 7 alkalom egy központi téma köré épül fel. Mind a 7 téma külön-külön 7 csaka is, vmint testi, szellemi, energetikai fontosságot figyelembe véve EGY tökéletlenül tökéletes harmonikus egységé kovácsolva logikailag és természetszerűleg. Tematikáját tekintve EGY a miliőbe ágyazva a helyi kapcsolódó tevékenységeket, fellelhető mintákat, életviteleket, példákat, termelőket, önfoglalkoztatókat, termékeket, terményeket, kiaknázott -, kiaknázatlan lehetőségeket, a már meglévő közösségekben, egyesületekben, alapítványokban, vmint mindezeken keresztül, azokat összefogva az adott napra egységbe tömörítve, felsorakoztatva s mindenkinek lehetőséget adva tevékenysége, önnön maga bemutatására, megjelentetésére. Termékbemutatókkal egybekötött kóstolókon, árubörzéken keresztül, mindenkinek egyenjogú lehetőséget biztosítva a megjelenésre. Kiemelt hangsúlyt fektetve az nagycsaládosok, általános és középiskolások jelenlétére. Terveinkhez mérten bevonnánk, felsorakoztatnánk a helyi iskolákat. Kulturálisan is strukturáltan felépítve előadások között 2-3 helyi hagyományőrző előadást, táncházat, fellépőt is szórakoztatva a közönséget mind a 7 alkalommal másoknak bemutatkozási lehetőséget biztosítva. Elképzeléseinkhez mérten további tanulási, mesterségek iránti szemlélet formáló hatása is várható rendezvénysorozatunknak, mivel szeretnénk rávilágítani a fiatalokat a kétkezi munka fontosságára, minden téren az egyenlőség kihangsúlyozása a fölérendeltségi hatalmi harc szemléletű világ átformálása, a szeretet alapú együttélés magteremtése, kicsíráztatása, az tudásszomj felébresztése a cél.

Összegzés:

MAGújulás napokat országszerte azért hozzuk létre, hogy a kereskedelmi láncokat kikerülve segítsük a helyi vásárlók és termelők egymásra találását, így a pénz a multinacionális cégek helyett a termelőkhöz kerülését biztosítsuk, ezáltal a haszon helyben marad, ami erősíti a térség gazdaságát. Megvalósuljon egy gyakori találkozási pont, ahová az emberek azért járnak, megbízható forrásból bio -, de legalábbis ellenőrzött gazdaságból származó élelmiszert, egyéb terméket vásároljanak. Meg azért is, magukhoz hasonló helyi hazafias emberekkel találkozzanak – mindezek mellett formálják közösségük szemléletét, és rávilágítsanak a közösségi vásárlásban rejlő környezettudatosságra. Vmint érdemes helyi megyei termelők portékáit beszerezni, így csökkentve a környezet terhelését.Fontosnak tartjuk, h a vásárlók a gazdákkal személyes kapcsolatba kerüljenek, megismerjék gazdaságunkat, permakultúránkat.

A 7 téma

1. Önellátás / Munkahelyteremtés – Gyökércsakra

Az egyik leggyakorlatiasabb terület, itt elsősorban az egyéni és közösségi gazdálkodással kapcsolatos ismereteket szeretnénk közreadni a téma elismert hazai képviselőinek tolmácsolásában. Mezőgazdaság, önfenntartás, önellátás, cserekereskedelem a főbb területek. Munkahelyteremtés régi feledésbe merült szakmák, mesterségek bemutatása, önfoglalkoztatás népszerűsítése. Hogyan léphetünk ki a sárga csekkek és az egészségtelen tömegélelmiszerek csapdájából?

2. Gyermeknevelés / Oktatás / Példamutatás – Szakrális / Nemicsakra

Neves pszichológusokat, pedagógusokat, kutatókat szeretnénk felsorakoztatni. Témájuk központjában a gyermek áll. Hogyan neveljük gyermekeinket? Különféle nevelési – oktatási lehetőségeket kínáló iskolák, óvodák bemutatása. Zenével való nevelés, tanítás. A téma központjában a gyermek áll. Neves szakembereket kérdezünk arról, hogyan kell elkezdenünk gyermekeink nevelését. Az érzelmi nevelés fontosságától az óvodai, iskolai oktatásig. Különféle Alternatív megoldások bemutatása. Nemzeti önazonosság tudat kialakítása, fiatalok helyi hazafinak nevelése, környezettudatosságra való szemléletformálás, szülőföldünk és az általa képviselt szellemi -, régi értékek megőrzésére, újabbak teremtésére nevelés a helyi sajátosságokat előtérbe helyezése.

3. Környezet / Energia – Napfonat csakra

“Minden természetes erőforrás közös tulajdon.” Ezt az elvet képviselve mutatnának be tudósok, feltalálók új szabadalmaztatott, vagy nem szabadalmaztatott, de működőképes találmányokat, eljárásokat, kutatásokat, melyek a különböző természetes és épített környezeti értékek megőrzését figyelembe véve nyitnak teret egy új közösségi szemlélet felé. Emberközelbe hozzuk a kvantumfizika rejtelmeit. Bemutatva elfeledett népi építészeti nüanszainkiat, melyek passzív házhoz vezetnek. Rávilágítva hulladékaink újrahasznosítására, a környezetvédelem és megújuló energiák fontosságára. Hogyan tegyük környezetünket élhetőbbé?

4. Egészség, szeretet, önismeret – Szívcsakra

Kitűzött célunk, eszközöket és módszereket adni a belső béke, a harmónia megteremtéséhez, hiszen az ember alapállapota a szabadság és az egészség. Az orvos- és természettudomány hiteles szakembereinek segítségével szeretnénk bemutatni az utat testünk, lelkünk, szellemünk harmóniájának helyreállításához, megőrzéséhez, fejlesztéséhez, előtérbe helyezve az egységes egészet vizsgáló szemléletet és a szeretet erejét. Hogyan éljek egészségesen? Gyógynövényismeret előtérbe helyezése.

5. Tájékoztatás / Hiteles nyelv és beszéd – Torokcsakra

Őszintén magammal, őszintén másokkal. Tudatos hírközlés, kultúra, magyar nyelv és történelem. Kérdések, válaszok a régmúlt titkairól. Gondolatok a magyar hírközlés ismert és kevésbé ismert képviselőitől, mellyel ráirányítjuk a figyelmet a korlátok nélküli és ismeret áramlás fontosságára, továbbá szeretnénk felébreszteni a tudatos tájékoztatás művészetét, amelyet bárki könnyedén elsajátíthat. Emellett folyamatosan ismeretterjesztő filmeket vetítünk, valamint az internetes technológia újdonságait mutatjuk be.

6. Helyi hazafi szemléletre nevelés / Alkotókészség (kreativítás) – Harmadikszem csakra

Központi témája a környezettudatos, hazafias szemléletre nevelés, vmint kreativitás kibontakoztatása, azaz a munka. A hazai termékek előnyeit felsorakoztatva alátámasztva az egészségre vmint kiemelten a gazdaságra gyakorolt élénkítő hatását. Neves szakemberek, példamutató helyi elfogadott, hiteles emberek, már kialakult bio közösségek, önszerveződő csoportok képviselői, magteremtői, vmint személyiség fejlesztők mondják el véleményüket a munkaerkölcsről nyújtanak választási lehetőségeket a munkához való hozzáállásra, vázolnak kitörési lehetőségeket. Vmint ebben a témakörben mutatjuk be a különböző, az alkotókézségünk, – képességünk felszínre hozását célzó gyakorlatokat. Milyen az álom munkahely?

7. Államiság / Településfejlesztés – Koronacsakra

A Magyar Élőfalu Hálózat népszerűsítése, az egészséges magyar (öko)falvak bemutatása. Célunk a közösségi minták, megismertetése és terjesztése, mely példaként szolgálhat egy új alapokon nyugvó társadalom felépítéséhez. Bemutatjuk a közügyekben való közvetlen véleménynyilvánítást, az ettől való eltérést v. eltérő színezetet valamint élhetőbb lakókörnyezetet, településfejlesztést, közösségépítést.

“A permakultúra etikája:

– Védd a Föld élővilágát!, élj oly módon, hogy életviteled harmóniában legyen a természettel!

– Viselj gondot a tájban élő emberekre!

– Élj emberarcú közösségekben, amelyekben megoszthatod értékeidet, tudásodat mások javára!

– Korlátozd fogyasztásodat, hogy a Föld javaiból másoknak is jusson!”

Megújuló energia

“Az elérhető zöld energia”

A megújuló energiák emberbarát hasznosítása.

Manapság elindult egy világméretű átrendeződés. Ennek lényege, hogy az emberek fosszilis energia függőségét szeretnék technológia függőséggé változtatni. Olyan megújuló energiás eszközöket gyártanak és árusítanak, amiket nem, vagy csak speciális eszközökkel lehet javítani, és a termék életciklusa végén nehezen hasznosítható hulladékká válik. Előadásainkban, bemutatóinkban szeretnénk felhívni a figyelmet olyan házilag is elkészíthető és javítható eszközökre, amelyekkel meg lehet oldani, vagy legalább ki lehet egészíteni egy családi ház energia igényét.

Helyi Élelmiszer fontossága

Minden egyes forint, melyet nem idehaza előállított élelmiszerre költünk, a környezetet a hazai termelőket, ezen keresztül a helyi gazdaságot, és a saját egészségünket veszélyezteti.

1. Távolság

A nagy távolságból érkező élelmiszerek eredete és összetétele bizonytalan , a megtett több száz kilométerről, a hozzákevert adalékanyagok, tartósítók mennyiségéről mit sem sejthetünk mint vásárló vmit hihetetlen mértékű pazarlást és felesleges környezetszennyezést okoz. Ha ilyen élelmiszereket vásárolunk, nemcsak a környezetet és az egészségünket veszélyeztetjük, hanem a hazai gazdaságot is gyengítjük! Emellett nem elhanyagolható a csomagolás által termelt hulladékok mennyisége.

2. Helyi termelők

A távolról érkező termékek választása miatt a hazai termelők ellehetetlenülnek. A nemzetközi kereskedelmi egyezmények a külföldi nagyvállalatoknak, multinacionális cégeknek kedveznek, akiknek lehetőségük van termékeiket jóval az előállítási ár alatt, a piacra dobni, így a helyi gazdálkodók megélhetése veszélybe kerül, a helyi gazdaságok, melyek friss termékekkel rövid szállítással el tudnák látni a vásárlókat alulmaradnak, több esetben tönkremennek. Ily módon azáltal, hogy mit veszünk hatásunk lehet a hazai termelők megmaradására és a helyi gazdasági helyzetre is.

3. Helyi termék előnyei

• Több embernek ad munkát ( A hazai termelők megélhetésének biztosításával, a vidéket kimozdíthatjuk hátrányos helyzetéből és visszaadhatjuk a vidéki társadalom önfenntartását.)

• Ízletes és friss (A helyileg termelt élelmiszer ízletesebb, tápanyagban dúsabb mint az éretlenül leszedett és mesterségesen érleltetett fajták. A szállításon rengeteg időt, pénzt lehet megspórolni.)

• Kevesebb környezetszennyezés, rövid szállítás (A távolság lecsökkenésével a szállítás okozta szennyezés lecsökkenthető, a tartósításhoz szükséges kémiai anyagok mellőzhetőek.)

• Közösség pénze helyben marad, helyi gazdaság erősödik (minél közelebb marad az élelmiszer a megtermelés helyéhez, annál nagyobb százalék jut a vételárból a gazdának illetve a régiónak, jelentősebb bevételhez juttatjuk a közösséget, mintha a pénzt a nagy áruházláncokban költenénk el .)

• Termelő és fogyasztó között szorosabb kapcsolata jön létre (A helyi termékek fogyasztásánál bizalmon alapuló, közvetlen gazda-fogyasztó kapcsolatok alakulnak ki, ahol mindkét fél együttes érdeke a jó minőség, megbízhatóság, közvetlen ismeretség. A termelő nevét és arcát adta az általa előállított termékhez.)

Hol juthatunk helyi élelmiszerekhez:

 Termelői piacon

 Gazdasági boltokban

 Bioélelmiszert árusító boltokban

 Helyi zöldséges boltokban

 Dobozrendszereken keresztül

 Fogyasztói társulás, önszerveződő csoportok által

 Termelő-fogyasztó hálózat

 Fogyasztó/ Közösség által támogatott mezőgazdálkodásból(CSA)

 Szedd magad akció!

Amennyiben érdemesnek találod kezdeményezésünket, szeretnéd támogatni elképzeléseinket kérünk Csatlakozz!

Várunk mindenkit, aki szeretné támogatni aktívan, akár erkölcsileg, ötleteivel, lehetőségeihez mérten kezdeményezésünket. Várjuk termelők, kereskedők, kézművesek, iparosok, gyártók, mesteremberek, szolgáltatók, cégek, önfoglalkoztatók, helyi szervezők jelentkezését. Bárkit aki hozzá szeretne járulni kezdeményezésünkhöz, vidéki, országos programjainkhoz.
kapcsolat / információ: magújulás

fényveled